วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Graduate Journal
ISSN2286-9611
ปีที่2
ฉบับที่1
 มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
ปีที่พิมพ์2557
   
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
1.การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
2.ผลผลิตของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
4.การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา
5.การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธ์แตงกวาพันธุ์ลูกผสมของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
7.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บทวิจารณ์หนังสือ