About us

เจ้าของ:

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตลอดจนนักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจทั่วไป
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอบเขต:

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ขอบเขตของวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะคลอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

  • บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • ศึกษาศาสตร์
  • รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดออก:

ปีละ 1 ฉบับ โดยกำหนดออกทุกเดือนพฤษภาคม

การเผยแพร่:

จัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม จำนวน 100 แผ่น