Paper Submission

นโยบายการพิจารณารับตีพิมพ์ผลงาน

 1. คำแนะนำทั่วไป
  1. ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์)
  2. ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
  3. ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็น พ้องด้วยกับทัศนะเหล่านั้นและไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว
  4. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การ ตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์
   วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ดังนี้
  1. บทความวิชาการ (Academic Article)
  2. บทความวิจัย (Research Article)
  3. บทความปริทัศน์ (Review Article)
  4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
 3. การพิจารณากลั่นกรองบทความ
   บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

ข้อกำหนดต้นฉบับ

 1. การจัดพิมพ์ต้นฉบับ
  1. ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยามประมาณ 5 – 10 หน้ากระดาษ A4
  2. บทความภาษาไทย พิมพ์ด้วย Font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย Font Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 Point
  3. ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เท่ากันทุกด้าน)
  4. หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตำแหน่งด้านบนขวา ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
  5. ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
  6. บทคัดย่อภาษาไทย ความยาว 1 ย่อหน้า (250 คำ) พิมพ์ด้วย Font Angsana New ขนาด ตัวอักษร 16 Point พิมพ์ 1 คอลัมน์ และต้องพิมพ์คำสำคัญต่อท้าย
  7. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ย่อหน้า (250 คำ) พิมพ์ด้วย Font Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 Point พิมพ์ 1 คอลัมน์ และต้องพิมพ์คำสำคัญต่อท้าย
  8. เนื้อหาพิมพ์ 1 คอลัมน์ ขนาดตัวอักษร 16 Point
  9. ชื่อและหมายเลขกำกับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้บนตารางจัด ชิดซ้าย ใต้ตารางบอกแหล่งที่มา จัดชิดซ้าย
  10. แผนภูมิและภาพจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อภาพและหมายเลขกำกับภาพ ชื่อแผนภูมิและ หมายเลขกำกับแผนภูมิ พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) บอกแหล่งที่มาไว้ใต้ภาพหรือแผนภูมิ (กรณีเป็นภาพควรเป็นภาพที่ชัดเจน และควรแนบ File ภาพมาด้วย)
  11. ชื่อบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ส่วนเนื้อหาบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ์ 1 คอลัมน์
  12. พิมพ์ชื่อและนามสกุลของผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุคุณวุฒิสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)ตำแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา ที่อยู่และประวัติย่อพร้อมแนบ File .jpg ภาพถ่ายผู้เขียนมาด้วย
  13. ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความสละสลวยของการใช้ภาษา
 2. ส่วนประกอบของบทความ
  1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับ เนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
   1. ชื่อเรื่อง (Title)
   2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน กำหนดให้มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว 1 ย่อหน้า ไม่เกิน 250 คำ
   3. คำสำคัญ (Keyword) ระบุคำที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหาเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล
   4. บทนำ (Introduction) เป็นส่วนแนะนำและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา เป็นการจูง ใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
   5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลำดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาที่นำเสนอให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนำเสนอเนื้อหาควรมีความต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย
   6. สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
   7. เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
  2. บทความวิจัย ควรมีการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
   1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตาม ด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
   2. บทคัดย่อ (Abstract) กำหนดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว 1 ย่อหน้า ไม่เกิน 250 คำ (การเขียนบทคัดย่อ คือ การสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วีธีการ และผลการวิจัย)
   3. คำสำคัญ (Keyword) ระบุคำที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหาเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล
   4. บทนำ (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา และเหตุผลที่นำไปสู่การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
   5. วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
   6. วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน
   7. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำดับขั้นของการวิจัย การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน
   8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
   9. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์
   10. เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
 3. การอ้างอิง
 4. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นใช้รูปแบบการอ้างอิงของ APA (American Psychological Association)
  1. การอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้รูปแบบ ดังนี้
      
  2. บรรณานุกรมท้ายบทให้ใช้รูปแบบ ดังนี้
   1. หนังสือ
           
   2. บทความจากวารสาร
           
   3. วิทยานิพนธ์
           
   4. เว็บเพจ
           

การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอร์มเสนอนำเสนอบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มาทางไปรษณีย์ที่

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
สำนักวิทยบริการ
120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-201800-4 ต่อ 3211-12
โทรสาร 053-201810

หรือทางอีเมล์ที่ wanichakorn.kk@feu.edu

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

Template บทความวิจัย