วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Graduate Journal
ISSN2286-9611
ปีที่1
ฉบับที่1
 มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556
ปีที่พิมพ์2556
   
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
1.การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่
2.การดำเนินงานนิเทศการสอนของ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
3.การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
4.องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
5.การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่
6.การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7.การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
8.การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
9.การดำเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง
10.การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
บทวิจารณ์หนังสือ