วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Graduate Journal
ISSN2286-9611
ปีที่4
ฉบับที่1
 มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559
ปีที่พิมพ์2559
   
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
1.สภาพและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.กระบวนการจัดการโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ของคณะภคินีแพร่ธรรมศูนย์คาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
5.บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 3 จังหวัดเชียงราย
6.การดำเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
8.การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
9.การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในด้านคุณสมบัติของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
10.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
11.การดำเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
12.ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
13.การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
บทวิจารณ์หนังสือ