วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Graduate Journal
ISSN2286-9611
ปีที่3
ฉบับที่1
 มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2558
ปีที่พิมพ์2558
   
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
1.การติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลำพูน
2.การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
3.การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
4.การศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
5.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
6.การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
7.ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 3 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
8.การดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
9.การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
10.การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
11.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 จังหวัดลำพูน
12.การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
13.ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนมัธยม สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
14.บทบาทของผู้บริหารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 จังหวัดเชียงใหม่
15.การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
16.สภาพปัจจัยและแนวทางการบริหารภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
17.การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
18.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
19.การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
20.การดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
21.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพร้าวบูรพา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
22.การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
23.การประเมินโครงการกิจกรรมกีฬาสีของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
24.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกองแปใต้ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานของโรงเรียน เครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
26.การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาโรงเรียนในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
27.การประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้อิงถิ่นฐานของโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
28.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
29.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
30.การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
31.การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
32.กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
33.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
34.สภาพการดำเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
35.สภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
36.การจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
37.การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
38.ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
39.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานศึกษา ในระดับอนุบาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่
40.การดำเนินงานและคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณีโรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
บทวิจารณ์หนังสือ